Tezli Yüksek Lisans/DR YIL TEZİN ADI YAZARI DANIŞMAN İÇERİĞİ ANA BİLİM DALI BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile İlişkisi
Tezli Yüksek Lisans 2019 SAĞLIKLI GENÇ BİREYLERDE GÖVDE BÖLGESİ KAS KUVVETİ VE DAYANIKLILIĞININ FONKSİYONEL PARAMETRELERLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ ŞAFAK KUZU DR. ÖĞR. ÜYESİ BUKET BÜYÜKTURAN Bu çalışmanın amacı genç bireylerde “core” kasları kuvvetinin ve enduransının fonksiyonel parametrelerle ilişkisinin incelenmesidir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2019 ADÖLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZLU HASTALARDA SKOLYOZ ŞİDDETİ İLE SKOLYOZ ALGISI VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ MEHMET HANİFİ KAYA DOÇ. DR. ÖZNUR BÜYÜKTURAN AİS’ li bireylerde skolyoz şiddeti, skolyoz algısı, yaşam kalitesi, alt ve üst eksremite uzunluk ölçümleri, ağrı, depresif semptomları, göğüs çevre ölçümleri ve solunum frekansı arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2019 MORBİD OBEZİTEDE MİR27A RS895819 MUTASYONUNUN ANALİZİ CANSU TEKE DOÇ. DR. AKIN TEKCAN Bu çalışmada miR27a rs895819 mutasyonu ile morbid obezite arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amaçlanmıştır Moleküler Tıp Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2019 ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN İNCELENMESİ VE RİSK KESTİRİM MODELLERİNİN OLUŞTURULMASI İSMAİL EREN POLAT DR. ÖĞR. ÜYESİ DİLEK KUZAY AKSOY Bu tezin amacı şizofreni, bipolar bozukluğu olan hastalarda biyokimyasal parametrelerin incelenmesi ve risk kestirim modellerinin oluşturulmasıdır. Moleküler Tıp Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2019 ASMA DALINDAN ELDE EDİLEN YENİ BİR AKTİF KARBONUN YAPAY MİDE ORTAMINDA NİKEL ADSORBSİYONUNDA KULLANIMININ İNCELENMESİ TACETTİN ÇİFTÇİ PROF. DR. ERGİN KARİPTAŞ Bu çalışmada, gıda ve sulardan veya diğer nedenlerle vücuda geçen nikelin, insan vücuduna olan zararlı etkilerini azaltmak için organizmadan katı faz ekstraksiyon (adsorpsiyon) tekniği ile uzaklaştırılması amaçlanmıştır. Moleküler Tıp Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2020 GERİATRİK BİREYLERDE ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI İLE DENGE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ELMAS DOĞAN DR. ÖĞR. ÜYESİ BUKET BÜYÜKTURAN Bu çalışma yaşlı bireylerin üst ekstremite fonksiyonları ile dengeleri arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2020 DİSMENORELİ BİREYLERDE YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI DENİZ TUĞYAN AYHAN DR. ÖĞR. ÜYESİ BUKET BÜYÜKTURAN Bu çalışma dismenoreli bireylerin yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin araştırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2020 SAĞLIKLI GENÇ YETİŞKİNLERDE POSTURAL KONTROLÜN BELİRLENMESİNDE ÜST EKSTREMİTE İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER MUHAMMED İHSAN KODAK DR. ÖĞR. ÜYESİ ANIL ÖZÜDOĞRU Çalışmanın amacı sağlıklı genç yetişkinlerde üst ektremite fonksinlarının postüral kontrolün bağımsız bir belirleyicisi olup olmadığının araştırılmasıdır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2020 SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLER İLE KABA MOTOR FONKSİYON VE AKTİVİTE KATILIM DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ MUHAMMED SAMED DALAKÇI DR. ÖĞR. ÜYESİ ANIL ÖZÜDOĞRU Bu çalışmada sosyodemografik özelliklerin çocukların fonksiyonellik ve aktivite katılım düzeyleri üzerindeki etkisini araştırma amaçlanmıştır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2020 TERMOMİNERAL SULARDA VE MEYVE SULARINDA KURŞUN, BAKIR VE NİKEL TAYİNİ İÇİN ANALİTİK YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ HİLAL YILDIZ KARAKOÇ PROF. DR. HARUN ÇİFTÇİ Bu çalışmada, Yüksek Çözünürlüklü Sürekli Işın Kaynaklı Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresi (HR CS- FAAS) kullanılarak meyve suları ve termomineral sularda eser miktarda kurşun, bakır ve nikel miktarının belirlenmesi için yeni bir katı faz ekstraksiyon (SPE) yönteminin sonuçları araştırılmıştır. Moleküler Tıp Sorumlu Tüketim ve Üretim
Tezli Yüksek Lisans 2020 KRONİK HASTALIĞI OLAN YAŞLILARDA VİTAMİN VE BİYOELEMENTLERİN KULLANIM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ NERMİN KILIÇ DOÇ. DR. GÖKÇE DEMİR Araştırma kronik hastalığı olan yaşlılarda vitamin ve biyoelementlerin kullanım sıklığı, kullanım özellikleri ve bu özellikler üzerine sosyodemografik değişkenlerin etkisini belirlemek amacıyla tanımlayıcı, kesitsel türde yapılmıştır. Moleküler Tıp Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2020 EVDE YAŞAYAN YAŞLILARIN SIVI ALIM DURUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ BUSE DÖNMEZ DOÇ. DR. GÖKÇE DEMİR Araştırma evde yaşayan yaşlı bireylerin sıvı alım durumları ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı-ilişkisel türdedir. Moleküler Tıp Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2021 İMPLANTE EDİLEBİLİR KARDİYAK ELEKTRONİK CİHAZ BULUNAN HASTALARDA SKAPULOTORASİK DİSFONKSİYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ CANSU COŞGUN DOÇ. DR. ÖZNUR BÜYÜKTURAN Bu çalışma, İEKEC implantasyonunun aynı taraf skapulotorasik eklem üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçladı. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2021 ADÖLESAN VOLEYBOLCULARIN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONELLİĞİNİN VE YAŞAM KALİTESİNİN İNCELENMESİ FIRAT KARA DOÇ. DR. ÖZNUR BÜYÜKTURAN Bu çalışmanın amacı, adölesan voleybolcuların üst ekstremite fonksiyonelliğini ve yaşam kalitesini incelemek Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2021 SPORCU ÇOCUKLARDA FİZİKSEL UYGUNLUK İLE DİKKAT DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ MEHMET CANLI DR. ÖĞR. ÜYESİ ANIL ÖZÜDOĞRU Çalışmamızın amacı 7-12 yaş arası sporcu çocuklarda fiziksel uygunluk ile dikkat düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2021 PATELLOFEMORAL AĞRI SENDROMUNDA LUMBOPELVİK STABİLİZASYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ YUSUF MÜCAHİT TURAN DOÇ. DR. ÖZNUR BÜYÜKTURAN Bu çalışma, patellofemoral ağrı sendrom (PFAS)’lı hastalarda lumbopelvik stabilizasyonun etkinliğini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2021 HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARDA KİNEZYOFOBİNİN FONKSİYONEL PARAMETERLERLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ FZT. TUĞBA KARACA DOÇ. DR. ÖZNUR BÜYÜKTURAN Bu çalışma huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerde kinezyofobinin fonksiyonel parametrelerle ilişkisinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2021 ENGELLİ BİREYLERE BAKIM VERENLERDE ALGILANAN BAKIM VERME YÜKÜ VE FONKSİYONELLİK PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ MELTEM YÜCEL ILGAR DR. ÖĞR. ÜYESİ BUKET BÜYÜKTURAN Bu çalışmanın amacı, engelli bireylere bakım verenlerin bakım verme yükleri ile fonksiyonellik parametreleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Doktora 2021 ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ ROTATOR MANŞET KAS YIRTIĞI SONRASI ARTROSKOPİK OMUZ CERRAHİSİ UYGULANAN BİREYLERDE HUMERAL BAŞ DEPRESÖR KAS KO-AKTİVASYON EĞİTİMİNİN FONKSİYONEL SONUÇLAR AÇISINDAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ CANER KARARTI DR. ÖĞR. ÜYESİ ANIL ÖZÜDOĞRU Çalışmanın amacı; orta büyüklükteki RM kas yırtığı sonrası ARMO uygulanan bireylerde humeral baş depresör kas ko-aktivasyon eğitiminin fonksiyonel sonuçlar açısından etkisinin incelenmesidir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Doktora 2021 KARPAL TÜNEL SENDROMUNDA HAREKETLE BİRLİKTE AĞRISIZ MOBİLİZASYON TEKNİĞİNİN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ İSMAİL CEYLAN DOÇ. DR. ÖZNUR BÜYÜKTURAN Bu çalışmada hareketle birlikte mobilizasyon (HBM) tekniğinin Karpal Tünel Sendrom (KTS)’lu olgularda etkinliğinin incelenmesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2021 AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU İLE İLGİLİ BİLGİ TUTUM VE FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ BETÜL TÜRKER DOÇ. DR. ALİ GÜNEŞ PROF. DR. AYLA ÜNSAL Bu çalışmada OSB‘nin erken tanısında büyük görevleri olan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının OSB ile ilgili bilgi tutum ve farkındalıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Hemşirelik Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2021 LİSE ÖĞRENCİLERİNİN COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ALGILADIKLARI STRESİN GÜNDÜZ UYKULULUK DURUMUNA ETKİSİ GÖZDE TEVRAT YILDIRIM DOÇ. DR. GÖKÇE DEMİR Bu araştırma Kırşehir il merkezinde bulunan liselerde Hemşirelik Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2021 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUKLUK ÇAĞI ÖRSELENME YAŞANTILARI VE MUTLULUK DÜZEYLERİ SELİN SÖYÜNMEZ DR. ÖĞRETİM ÜYESİ HİLAL SEKİ ÖZ Araştırma hemşirelik öğrencilerinin çocukluk çağı örselenme yaşantıları ve mutluluk düzeylerini incelemek amacıyla nicel ve nitel yöntemlerin bir arada kullanıldığı karma araştırma deseni ile yapılmıştır. Hemşirelik Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2021 ERGENLERDE COVID-19 FOBİSİ VE UYKU KALİTESİ YEŞİM ZÜLKAR DOÇ. DR. GÖKÇE DEMİR Bu çalışma, ergenlerin COVID-19 fobisi ile uyku kalitesi düzeyleri ve aralarındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Hemşirelik Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2021 YENİDOĞAN TOPUK KANI TARAMASINDA GÖREV ALAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KONU İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİ RABİA BAYRAK PROF. DR. AYLA ÜNSAL Bu araştırma yenidoğan topuk kanı taramalarında görev alan sağlık Hemşirelik Nitelikli Eğitim
Tezli Yüksek Lisans 2021 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN COVID-19 PANDEMİSİNDE KENDİ KENDİNE İLAÇ KULLANIM ÖZELLİKLERİ AYŞE ÇİĞDEM ŞAHİN DOÇ. DR. GÖKÇE DEMİR Kendi kendine ilaç kullanımı dünya çapında yaygın bir uygulamadır ve bunun sonucu maddi, manevi ve sağlık kayıpları olmaktadır. Araştırma COVID-19 pandemi sürecinde hemşirelik bölümü öğrencilerinin kendi kendine ilaç kullanım yaygınlığını ve etkileyen faktörleri değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı nitelikte yapılmıştır. Moleküler Tıp Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2021 İDRAR YOLU ENFEKSİYON ETKENİ E.COLİ İZOLATLARINDA FOSFOMİSİN DİRENÇ GENLERİNİN MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU FUNDA YAĞ DOÇ. DR. FİKRİYE MİLLETLİ SEZGİN Bu Çalışmada, idrar yolu enfeksiyon etkeni E.coli izolatlarında fosfomisin dirençli genlerinin moleküler karakterizasyonu amaçlanmıştır. Moleküler Tıp Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2021 ALÜMİNYUMA MARUZ KALMIŞ SIÇANLARDA; KARACİĞER, BÖBREK VE BEYİN DOKULARINDAKİ BAZI ESER ELEMENTLERİNİN SEVİYELERİ ÜZERİNE NAR (PUNİCA GRANATUM L.) SUYUNUN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI HABİBE KOÇ PROF. DR. HARUN ÇİFTÇİ Bu tez çalışmasında, sıçanlarda AlCl3 ile oluşturulan oksidatif strese karşı nar (Punica Moleküler Tıp Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2021 COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE YAŞLILARIN BİTKĠSEL ÜRÜN KULLANMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ HAZAL BUHUR  DOÇ. DR. GÖKÇE DEMİR Araştırma COVID-19 pandemi sürecinde yaşlıların bitkisel ürün kullanma durumlarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı türde yapılmıştır. Moleküler Tıp Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2021 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNDE KAYITLI COVİD-19 POZİTİF TANILI HASTALARIN HASTALIK SÜRECİ VE BAZI KAN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ MEHMET ANASIZ DR. ÖĞR. ÜYESİ. DİLEK KUZAY Covid-19 tanısı almış hastaların kan parametrelerine bakılarak kadın erkek arasındaki farklılıkları tespit ederek bu hastalar içinde akciğer tutulumu olanlardaki kan parametrelerinden prognostik açıdan anlamlı olanları ile birlikte hastalığın seyri hakkında erken bilgi sahibi olmak amaçlanmıştır. Moleküler Tıp Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2021 YEŞİL SENTEZ YÖNTEMİ UYGULANARAK PRİMULA VULGARİS EKSTRAKTI YÜKLÜ GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİNİN MCF-7 HÜCRELERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI BURCU YAZICI PROF. DR. HARUN ÇİFTÇİ Bu çalışmada, PVLAgNP’in MCF-7 kanser hücre hatları üzerine sitotoksik etkisi araştırılmıştır. Moleküler Tıp Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2021 HELA HÜCRE HATLARINDA PRİMULA VULGARİS EKSTRAKTI YÜKLÜ GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİN BCL2, MDR1 VE P53 GEN EKSPRESYON SEVİYELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI GAMZE DULKADİR DOÇ. DR. AKIN TEKCAN Bu çalışmada, Primula vulgaris bitkisinin çiçek ve yaprak ekstraktları yüklü gümüş nanopartiküllerinin (AgNP) HeLa hücre hattında hücre proliferasyonu ile BCL2, MDR1 ve p53 gen ekspresyon seviyeleri üzerine etkilerinin araştırılması amaçlandı. Moleküler Tıp Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2021 YAŞLI BİREYLERİN AKILCI İLAÇ KULLANIMIYLA İLGİLİ BİLGİ VE UYGULAMALARI ÖMER HACIOĞLU PROF. DR. ERGİN KARİPTAŞ Bu çalışma, yaşlıların akılcı ilaç kullanımına yönelik bilgi ve uygulamalarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Moleküler Tıp Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2022 FARKLI LİG KATEGORİLERİNDE OYNAYAN HENTBOLCULARIN BACAK HACİM VE KÜTLELERİ İLE ÜST EKSTREMİTE KAS KUVVETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ MERT ARMUT DOÇ. DR. İRFAN MARANGOZ Bu araştırmanın amacı, farklı liglerde oynayan hentbolcularda bacak hacim ve kütleleri ile üst ekstremite kas kuvveti arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Beden Eğitimi ve Spor Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2022 COVİD-19 HASTALIĞI GEÇİRMİŞ VE GEÇİRMEMİŞ YAŞLI BİREYLERİN DENGE, FONKSİYONEL MOBİLİTE, YAŞAM KALİTESİ, COVİD-19 KORKUSU VE DUYGU DURUMUNUN İNCELENMESİ ALİ MUTLU DR. ÖĞR. ÜYESİ BUKET BÜYÜKTURAN Bu çalışma Covid-19 hastalığı geçiren yaşlı bireylerin denge, fonksiyonel mobilite, günlük yaşam aktiviteleri, yaşam kaliteleri, Covid-19 korkusu, depresyon gibi farklı parametreler açısından etkilenimlerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2022 ADÖLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZLU OLGULARDA VE SAĞLIKLI ADÖLESANLARDA YÜRÜME PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI AMMAR AHMED ALAZZAWI DOÇ. DR. ÖZNUR BÜYÜKTURAN Bu çalışma, adölesan idiyopatik skolyozlu (AİS) ve sağlıklı adölesanlarda yürüyüş farklılıklarını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2022 ADÖLESAN İDİOPATİK SKOLYOZLU OLGULARDA NORMAL EKLEM HAREKETİ DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ AYKUT ÇELİK DOÇ. DR. ÖZNUR BÜYÜKTURAN AİS'li bireyler ve sağlıklı bireyler üzerinde yaptığımız ölçümler sonucunda omurgada meydana gelen rotasyon ve lateral fleksiyonların ekstremite ve gövde eklem hareketlerini etkileyerek bir asimetri yarattığı ve bu asimetrinin de eğrilik tipi ve sayısı ile ilişkili. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2022 SAĞLIKLI BİREYLERDE AKILLI TELEFON KULLANIMI İLE AĞRI, DUYGU DURUMU, UYKU, YAŞAM KALİTESİ VE FİZİKSEL AKTİVİTE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ AYLİN DEMİR DR. ÖĞR. ÜYESİ BUKET BÜYÜKTURAN Bu çalışmanın amacı sağlıklı bireylerde akıllı telefon kullanımı ile ağrı, duygu durumu, uyku, yaşam kalitesi ve fiziksel aktivite arasındaki ilişkiyi incelemektir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2022 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ YORGUNLUK VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE KAS-İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARI, YAŞAM KALİTESİ VE AĞRI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DİLEK UÇAR DR. ÖĞR. ÜYESİ ANIL ÖZÜDOĞRU Bu çalışmada COVID-19 pandemisi sürecinde sağlık çalışanlarının hissettiği yorgunluk ve tükenmişlik seviyelerinin, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, yaşam kalitesi ve ağrı üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2022 HEMİPLEJİK HASTALARDA EKSTRAKORPOREAL ŞOK DALGA TEDAVİSİ VE KURU İĞNELEMENİN SPASTİSİTE ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI HUSSEİN ABDULRAZZAQ JABBAR SARAEFİ DR. ÖĞR. ÜYESİ BUKET BÜYÜKTURAN Bu çalışma hemiplejik hastalarda ekstrakorporeal şok dalga tedavisi ve kuru iğneleme nin üst Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2022 ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN FİZYOTERAPİSTLERİN PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ FİZİKSEL AKTİVİTE, YAŞAM KALİTESİ, YORGUNLUK, UYKU KALİTESİ VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLDENİZ AKÇADAĞ DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ANIL ÖZÜDOĞRU Bu çalışmada özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan fizyoterapistlerin pandemi sürecindeki fiziksel aktivite, yaşam kalitesi ve yorgunluk seviyelerinin değerlendirilmesi ve diğer çalışanlarla karşılaştırılması amaçlanmıştır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2022 DİPLEJİK VE HEMİPLEJİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA FONKSİYONEL YÜRÜME, DENGE VE FONKSİYONEL BAĞIMSIZLIĞIN KARŞILAŞTIRILMASI KAMAL JUNDİ MAREEDH AL-AAYEDI DR. ÖĞR. ÜYESİ ANIL ÖZÜDOĞRU Bu çalışma hemiplejik ve diplejik serebral palsili çocuklarda fonksiyonel yürüme, denge ve fonksiyonel bağımsızlığı karşılaştırmayı amaçlamıştır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2022 İNME SONRASI HASTALARDA GÖVDE PERFORMANSI İLE ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI, DENGE, FONKSİYONEL MOBİLİTE VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI MOHAMMED RAZZAQ ABED ALISAWI DOÇ. DR. BUKET BÜYÜKTURAN İnme sonrası gövde performansı ile üst ekstremite fonksiyonları, denge, fonksiyonel aktiviteler ve günlük yaşam aktiviteleri arasındaki ilişkiyi araştıran bu çalışma, gövde performansı ile diğer fonksiyonlar arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2022 COMPARISON BETWEEN TWO DEFFIRENT TREATMENTS ON CARPAL TUNNEL SYNDROME MORTADHA SAEED AL-TALKANE DOÇ. DR. ÖZNUR BÜYÜKTURAN Ağrı, fonksiyonel durum, semptomlar ve el kavrama kuvvetinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2022 SAĞLIKLI BİREYLERDE ALET DESTEKLİ YUMUŞAK DOKU MOBİLİZASYON TEKNİĞİNİN FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİ ÜZERİNE AKUT ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI OĞUZHAN YILMAZ DR. ÖĞR. ÜYESİ BUKET BÜYÜKTURAN Bu çalışma Alet Destekli Yumuşak Doku Mobilizasyon Tekniğinin (ADYDM) sağlıklı erkek bireylerde fiziksel uygunluk parametreleri üzerinde akut etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2022 AFFECTING FACTORS ON PHYSICAL ACTIVITY IN PATIENTS AFTER CARDIAC SURGERY RAED QADRİ KHUDHAİR ALJANABI ASSOC. PROF. DR. ÖZNUR BÜYÜKTURAN Bu çalışmada kalp cerrahisi sonrası fiziksel aktiviteyi etkileyen faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2022 THE EFFECT OF EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE THERAPY(ESWT) ON SPASTICITY AND UPPER LIMB FUNCTIONALITY IN STROKE PATIENTS SALAM KHLAIF JABER ALAASEMI ASSİST. PROF. DR. ANIL ÖZÜDOĞRU ESWT'nin inme hastalarında spastisite ve üst ekstremite fonksiyonelliği üzerine etkisinin araştırılması. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2022 LATERAL EPİKONDİLİTLİ OLGULARDA YAŞAM KALİTESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ SALİHA AKYÜZ DOÇ. DR. ÖZNUR BÜYÜKTURAN Bu çalışma ile LE’ li olgularda yaşam kalitesine etki eden faktörler ve bu faktörlerin birbirleri ile ilişkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2022 FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ VE FİZYOTERAPİSTLER ARASINDA KANITA DAYALI UYGULAMAYA YÖNELİK BİLGİ, TUTUM VE ENGELLER SATUK BUĞRAHAN YİNANÇ DR. ÖĞR. ÜYESİ ANIL ÖZÜDOĞRU Bu tez, fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencileri ve fizyoterapistlerin kanıta dayalı uygulamalar hakkındaki bilgi ve tutumlarını anlamayı ve fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kanıta dayalı uygulamaların uygulanmasına ilişkin sorunları ve engelleri araştırmayı amaçlamıştır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2022 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KALIŞ SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER SEMRA ALTAY DR. ÖĞR. ÜYESİ ANIL ÖZÜDOĞRU, DR. ÖĞR. ÜYESİ İSMAİL ÖZSOY Bu çalışma YBÜ’ de kalış süresini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapıldı. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2022 COMPARISON OF HIGH-INTENSITY LASER AND LOW-INTENSITY LASER THERAPY IN PATIENTS WITH LUMBAR DISC HERNIATION SHAHAD RAZZAQ JAWAD AL-KURDI ASSİST. PROF. DR. ANIL ÖZÜDOĞRU Bu çalışma, lumbal disk herniasyonu olan hastalarda yüksek yoğunluklu lazer tedavisinin etkinliğini ile düşük yoğunluklu lazer tedavisinin etkinliğini karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2022 PIHTILAŞMA FAKTÖR EKSİKLİĞİ TEDAVİSİ UYGULANAN ÇOCUKLARIN HEMŞİRELİK ALGISINA YÖNELİK RESİM ANALİZİ BEDRİYE ÖZTÜRK DR. ÖĞR. ÜYESİ HİLAL SEKİ ÖZ Araştırma, pıhtılaşma faktör eksikliği hastalığına sahip çocukların hemşirelere yönelik algılarının incelenmesi amacıyla projektif resim analizi yöntemiyle yapılmıştır. Hemşirelik Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2022 1-12 YAŞ ARASI MALNÜTRİSYONLU ÇOCUKLARDA ANEMİ SIKLIĞININ RETROSPEKTİF İNCELENMESİ ÇİĞDEM SAPMAZ DR. ÖĞR. ÜYESİ ERDAL ÜNLÜ, PROF. DR. AYLA ÜNSAL Bu araştırma tanımlayıcı bir araştırma olup 1 - 12 yaş arası malnütrisyonlu çocuklarda anemi sıklığının incelenmesi amacıyla retrospektif olarak değerlendirilmiştir Hemşirelik Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2022 ÇOCUĞU YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN EBEVEYNLERİN STRES, ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİ DUYGU AKTAŞ DR. ÖĞR. ÜYESİ HİLAL SEKİ ÖZ Tanımlayıcı türde yapılan bu araştırma ile çocuğu yoğun bakım ünitesinde yatan ebeveynlerin stres, anksiyete ve depresyon düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Hemşirelik Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2022 BİR SAĞLIK KURULUŞUNDA DOĞAN BEBEKLERİN EMZİRİLME SÜRELERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER ERTUĞRUL DAĞLI DR. ÖĞR ÜYESİ GİZEM DENİZ BÜYÜKSOY Bu araştırmanın amacı, bir sağlık kuruluşunda doğum yapmış annelerin bebeklerini emzirme sürelerinin ve etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Hemşirelik Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2022 HEMŞİRELİKTE UZMANLAŞMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ GAMZE SAATÇİ  PROF. DR. AYLA ÜNSAL  Bu araştırmanın amacı, hemşirelikte uzmanlaşmaya yönelik tutum ölçeği geliştirmektir. Hemşirelik Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2022 EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARININ ATEŞ YÖNETİMLERİNE İLİŞKİN DURUMLARININ İNCELENMESİ GÜLCAN MARAŞ DR. ÖĞR. ÜYESİ GİZEM DENİZ BÜYÜKSOY Bu araştırmanın amacı; bir il merkezinde yaşayan ebeveynlerin çocuklarının ateş yönetimlerine ilişkin durumlarının incelenmesidir. Hemşirelik Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2022 HEMŞİRELERİN SOSYAL DESTEK ALGILARI VE UMUT DÜZEYLERİNİN DOĞURGANLIK MOTİVASYONUNA ETKİSİ İBRAHİM BAYKAL DR. ÖĞRETİM ÜYESİ HİLAL SEKİ ÖZ Tanımlayıcı ve analitik tipteki bu araştırma ile hemşirelerin sosyal destek algıları, umut düzeyleri ve doğurganlık motivasyonlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Hemşirelik Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2022 PARAPLEJİ HASTALARININ KENDİ KENDİNE UYGULADIKLARI TEMİZ ARALIKLI KATETERİZASYONA İLİŞKİN UYGULAMALARININ BELİRLENMESİ MUTEBER YAĞMUROĞLU PROF. DR. AYLA ÜNSAL Bu araştırmanın amacı parapleji tanılı hastaların TAK uygulamasına yönelik uygulamalarını belirlemektir. Hemşirelik Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2022 EBEVEYNİ ŞİZOFRENİ HASTASI OLAN BİREYLERİN ÇOCUKLUK ÇAĞI DENEYİMLERİ: FENOMENOLOJİK BİR ÇALIŞMA NERMİN KILIÇ DR. ÖĞR. ÜYESİ HİLAL SEKİ ÖZ Ebeveyni şizofreni hastası olan bireylerin çocukluk çağı deneyimlerini açıklaştırmak amaçlanmıştır. Hemşirelik Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2022 P. AERUGİNOSA SUŞLARININ LİNEZOLİD ORTAMINDA BİYOFİLM YAPISININ İNCELENMESİ AHMET KÖREMEZLİ PROF. DR. ERGİN KARİPTAŞ PROF. DR. BELGİN ERDEM Bu çalışmanın amacı, P. aeruginosa izolatlarının dirençli oldukları linezolid ortamında biyofilm oluşturma yetenekleri ve derecesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Moleküler Tıp Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2022 YETİŞKİN BİREYLERİN KENDİ KENDİNE İLAÇ KULLANIM ÖZELLİKLERİ AKGÜL BABAYEVA DOÇ. DR. GÖKÇE DEMİR Kendi kendine ilaç kullanımı dünya çapında yaygın bir Halk sağlığı sorunudur. Çalışmada yetişkin bireylerin kendi kendine ilaç kullanımı ve etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Moleküler Tıp Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2022 YETİŞKİN BİREYLERİN COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI SAĞLIK UYGULAMALARINI KULLANMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ GÜL GENÇ DR. ÖĞR. ÜYESİ ZEYNEL ABİDİN ERBESLER Araştırma COVID-19 pandemi sürecinde yetişkin bireylerin geleneksel ve tamamlayıcı sağlık uygulamalarını kullanma durumlarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı türde yapılmıştır. Moleküler Tıp Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2022 BAZI ACTİNOBACTERİA TÜRLERİNİN ENFEKSİYON ETKENİ PSEUDOMONAS SPP., STAPHYLOCOCCUS SPP. VE PROTEUS SPP. İZOLATLARI ÜZERİNE ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİNİN DENEYSEL VE TÜM GENOM TABANLI ARAŞTIRILMASI MUHAMMET FATİH TORU PROF. DR. ERGİN KARİPTAŞ, DR. ÖĞR. ÜYESİ SALİH SARICAOĞLU Actinobacteria üyesi türlerin antimikrobiyal aktive test sonuçlarında bazı patojenler üzerinde sonuçlarının gözlemlenmesi amaçlanmıştır. Moleküler Tıp Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2022 NÖBETLİ ÇALIŞAN ERKEKLERDE BDNF, GDNF VE NÖROTROFİN 3 DÜZEYLERİNİN VE BEYİN HACİMLERİNİN İNCELENMESİ  M. BÜŞRA BALCIOĞLU DR. ÖĞR. ÜYESİ DİLEK KUZAY AKSOY Bu çalışmanın amacı nöbetli çalışan erkeklerde BDNF, GDNF ve Nörotrofin 3 düzeylerinin ve beyin hacimlerinin incelenmesidir.  Moleküler Tıp Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2022 ANNE SÜTÜ ALAN VE ALMAYAN BEBEKLERDE LACTOBACİLLUS SPP. BAKTERİLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE BAZI PROBİYOTİK KARAKTERLERİN BELİRLENMESİ TUĞÇE MUSLU ÇAĞAL PROF. DR. ERGİN KARİPTAŞ, DR. ÖĞR. ÜYESİ ESİN KIRAY Bu çalışmada; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Pediatri Polikliniği’ne başvuran sağlıklı 0-4 aylık, son 3 ayda antibiyotik, probiyotik takviye almamış, herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan 45 bebekten alınan gaita örneklerinden izole edilmiş olan Laktik Asit Bakterileri (LAB) kullanılmasının sonuçları araştırılmıştır. Moleküler Tıp Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2022 BAZI ENDEMİK TIBBİ AROMATİK BİTKİLERİN ELEMENT İÇERİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI VATİMETOU ETHMANE DR. ÖĞR. ÜYESİ ÇİĞDEM ER ÇALIŞKAN Bu çalışmada bazı endemik Tıbbi aromatik bitkilerin içerdikleri element düzeylerinin belirlenmesi ve elde edilen sonuçların Ulusal ve Uluslararası standartlarla karşılaştırılması ve insan sağlığı açısından riskinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Moleküler Tıp Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2022 ASSESSMENT OF EPSTEIN BARR VIRUS MOLECULAR POLYMORPHISM AND TUMOR BIOMARKERS ASSOCIATED WITH NONHODGKIN’S LYMPHOMA IN IRAQI PATIENTS WİQAR ADNAN AZEEZ ABOOMEIMA PROF. DR. HARUN ÇİFTÇİ, ASSİST. PROF. DR. MOHAMMED A. AL-ASKERİ Bu çalışma, Iraklı hastalarda Epstein-Barr virüsü moleküler polimorfizmi ve Hodgkin dışı lenfoma ile ilişkili tümör biyobelirteçlerini değerlendirmek için yapılmıştır. Moleküler Tıp Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2022 YETİŞKİN BİREYLERİN COVİD -19 PANDEMİ SÜRECİNDE GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI SAĞLIK UYGULAMALARINI KULLANMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ GÜL UYAR DOÇ. DR. GÖKÇE DEMİR Araştırma COVID-19 pandemi sürecinde yetişkin bireylerin geleneksel ve tamamlayıcı sağlık uygulamalarını kullanma durumlarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı türde yapılmıştır. Moleküler Tıp Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2023 SPOR YAPMA DURUMLARINA GÖRE 10,11 VE 12.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN VE SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (KIRŞEHİR İL ÖRNEĞİ) AHMET VAHAP DENİZ DR. ÖĞR. ÜYESİ VAHİT ÇİRİŞ Bu çalışmanın amacı spor yapma durumlarına göre lise öğrencilerinin (10,11 ve 12. Sınıf düzeyleri) internet bağımlılık düzeylerini ve sosyal beceri düzeylerini bazı değişkenlere göre incelemektir. Beden Eğitimi ve Spor Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2023 KADIN VOLEYBOLCULARDA GÖZ-EL TEPKİ SÜRESİNİN YAŞA GÖRE İNCELENMESİ EMRAH IŞIK DOÇ. DR. DEDE BAŞTÜRK Bu çalışmanın amacı, kadın voleybolcularda göz-el tepki sürelerinin yaşa göre incelenmesidir. Beden Eğitimi ve Spor Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2023 KADIN HENTBOLCULARDA MENSTRUAL VE ERKEN FOLİKÜLER FAZDA UYGULANAN YO-YO ARALIKLI TOPARLANMA TESTİNE VERİLEN FİZYOLOJİK YANITLARIN KARŞILAŞTIRILMASI FATOŞ ARLI DOÇ. DR. SADİ ÖN Bu araştırmanın amacı, kadın hentbolcularda menstruasyonun benzer östrojen ve progesteron seviyelerinde kadın hentbolcularda performansı etkisini araştırmaktır. Beden Eğitimi ve Spor Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2023 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN ETİK DEĞERLERE YATKINLIK DURUMLARI İLE KİŞİSEL DEĞERLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ HİLAL GÜREL DR. ÖĞR. ÜYESİ VAHİT ÇİRİŞ Bu çalışma ile beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin etik değerlere yatkınlık düzeyleri ile kişisel değerleri, bazı demografik sorulara verilen cevapların değerlendirilmesiyle benzer ya da farklı çıkan sonuçlar değerlendirmeye alınmıştır. Beden Eğitimi ve Spor Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2023 AKTİF SPORCULARIN ZİHİNSEL DAYANIKLILIK VE STRESLE BAŞA ÇIKMA DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ HÜSEYİN AKMAN  DOÇ. DR. LEVENT VAR Bu tez çalışmasının amacı, lisanslı olarak aktif spor yapan erkek ve kadın sporcuların zihinsel dayanıklılıklarının ve stresle başa çıkma yöntemi düzeylerinin tespitidir. Beden Eğitimi ve Spor Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2023 ÇİM HOKEYİ SPORCULARININ SALDIRGANLIK DÜZEYİNİN VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ KAĞAN ÖZKAN DOÇ. DR. MURAT ATASOY Bu çalışmada, çim hokeyi sporcularının saldırganlık düzeyinin ve problem çözme becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Beden Eğitimi ve Spor Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2023 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ MUSTAFA ÇATAR DOÇ. DR. KAZIM KAYA Bu çalışmada beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Beden Eğitimi ve Spor Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2023 SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİN HIRS DÜZEYLERİ İLE BİLİŞSEL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ OMAR IBRAHIM AHMED DR. ÖĞR. ÜYESİ VAHİT ÇİRİŞ Araştırmanın amacı spor aktivitesi yapan ortaokul öğrencilerinin hırs düzeylerinin araştırılması ve seviye belirlenmesi olarak tasarlanmıştır. Beden Eğitimi ve Spor Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2023 BAZI KİNANTROPOMETRİK İNDEKSLERİN ÖZEL YETENEK SINAV PARKUR PUANLARI İLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ ÖZKAN YAŞASIN DOÇ. DR. İRFAN MARANGOZ Bu çalışmanın amacı, bazı kinantropometrik indeksler ile özel yetenek sınavı parkur puanları arasındaki ilişkileri incelemektir. Beden Eğitimi ve Spor Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2023 AKTİF OLARAK SPOR YAPAN VE SPOR YAPMAYAN KADINLARIN CİNSİYET ROLLERİNİN İNCELENMESİ YAKUP ÖZKÖROĞLU DOÇ. DR. LEVENT VAR Bu araştırmanın amacı aktif olarak spor yapan ve spor yapmayan kadınların cinsiyet rollerinin incelenmesidir. Beden Eğitimi ve Spor Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2023 SPORCULARDA AKUT YÜKLENME SONRASI BİOİMPEDANS ANALİZ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLEN VÜCUT KOMPOZİSYONU PARAMETRELERİNİN YÜKLENME SKORLARI İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI ZEYNEP ŞİMŞEK PROF. DR. ERSAN KARA Bu çalışmanın amacı, sporcularda akut yüklenme sonrası bioimpedans analiz yöntemiyle ölçülen vücut kompozisyonu parametrelerinin yüklenme skorları ile ilişkisinin araştırılmasıdır. Beden Eğitimi ve Spor Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2023 KARPAL TÜNEL SENDROMU TEDAVİSİNDE FARKLI BASINÇLARDAKİ EKSTRAKORPOREAL ŞOK DALGA TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ BÜŞRA KÜRTÜNCÜOĞLU DR. ÖĞR. ÜYESİ İSMAİL CEYLAN Karpal tünel sendromu tedavisinde farklı basınçlardaki ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin etkinliğinin incelenmesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Doktora 2023 KRONİK BEL AĞRILI BİREYLERDE EKSTERNAL ODAKLI DİNAMİK DENGE EĞİTİMİNİN AĞRI FONKSİYONELLİK VE DENGE ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ ŞAFAK KUZU DR. ÖĞR. ÜYESİ ANIL ÖZÜDOĞRU Amaç: KBA’lı bireylerde eksternal dikkat odağı talimatları uygulanan dinamik denge egzersizlerinin denge, fiziksel performans ve fonksiyonel durum üzerine etkilerinin araştırılmasıdır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Doktora 2023 ARTROSKOPİK ROTATOR KILIF TAMİRİ YAPILAN HASTALARDA ERKEN DÖNEM KİNEZYOBANT UYGULAMASININ AĞRI, ÖDEM VE FONKSİYON ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ MUHAMMED İHSAN KODAK DR. ÖĞR. ÜYESİ ANIL ÖZÜDOĞRU Kinezyobantlamanın cerrahi sonrası etkileri ile ilgili literatürde çok az çalışma vardır. Çalışmanın amacı artroskopik rotator kılıf tamiri sonrası kinezyobantlamanın etkinliğini araştırmaktır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Doktora 2023 PANDEMİ DÖNEMLERİNDE FİZİKSEL AKTİVİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:  ÖLÇEĞİN GELİŞTİRİLMESİ, BİRİNCİL GEÇERLİLİK VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ATAHAN TURHAN DOÇ. DR. ÖZNUR BÜYÜKTURAN Bu çalışmada pandemi döneminde sağlıklı bireylerin fiziksel aktivite seviyesini belirlemek için “Pandemi Dönemi Fiziksel Aktivite Ölçeği” nin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2023 SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARIN FONKSİYONELLİĞİ İLE EBEVEYNLERİNİN KAS İSKELET SİSTEMİ AĞRISI, YORGUNLUK VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ AYÇA NUR SEYFELİ DR. ÖĞR. ÜYESİ ANIL ÖZÜDOĞRU Bu çalışmanın amacı SP’li çocukların fonksiyonelliğini değerlendirmek ve ebeveynlerinin kas iskelet sistemi ağrısı, yorgunluk ve yaşam kalitesini ölçüp aradaki ilişkiyi değerlendirmektir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Doktora 2023 STRES ÜRİNER İNKONTİNANSI OLAN KADINLARDA PELVİK TABAN KAS EGZERSİZLERİ VE SPİNAL STABİLİZASYON EGZERSİZLERİNİN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ESRA BAYRAMOĞLU DEMİRDÖĞEN DOÇ. DR. TUFAN ULCAY Bu çalışmanın amacı, stres üriner inkontinansı (SÜİ) olan kadınlarda pelvik taban kas eğitiminin (PTKE) ve spinal stabilizasyon egzersizi (SSE) üriner semptomlar, pelvik taban kas (PTK) fonksiyonları, yaşam kalitesi, omurga stabilitesi, denge, omurga postürü ve subjektif iyileşme algısı (SİA) üzerine etkilerini karşılaştırmaktır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2023 IVESTİGATİON OF THE RELATİONSHİP BETWEEN BALANCE AND BODY AWARENESS WİTH PAİN AND FUNCTİONAL CAPACİTY İN WOMEN WİTH FİBROMYALGİA MENSURE ASLAN DR. ÖĞR. ÜYESİ ANIL ÖZÜDOĞRU Bu çalışmada, fibromiyalji tanısı alan kadın hastalarda denge ve vücut farkındalığı ile ağrı ve fonksiyonel kapasite arasındaki ilişkinin incelenmesi ve sağlıklı bireylerle karşılaştırılması amaçlanmıştır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2023 KRONİK KALP YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARIN İLAÇ UYUM DÜZEYLERİNİN UYKU VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ CANSU ACAR DEMİREL DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLHAN ÜNLÜ Bu araştırma kronik kalp yetmezliği hastalarının ilaç uyum düzeylerinin uyku ve yaşam kalitesine etkisini incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Hemşirelik Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2023 GONARTROZLU BİREYLERDE HASTALIK ALGISI İLE HEMŞİRELİK BAKIM ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ RABİA ÜMÜŞ ÖZTÜRK PROF. DR. AYLA ÜNSAL Bu araştırma, gonartrozlu bireylerin hastalık algısı ile hastanın hemşirelik bakımını algılayışı arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte yapılmıştır.  Hemşirelik Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2023 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BEBEK BESLENMESİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ LUBNA Q K SBEHAT PROF. DR. AYLA ÜNSAL Hemşireler, anne ve bebeğe sürekli bakım veren sağlık personeli olarak bebek beslenmesi konusunda bilgi ve danışmanlık sağlamaktan sorumludurlar. Hemşireler annelere yenidoğan bebeklerinin sağlığını korumak ve sürdürmek sağlamak için ihtiyaç duydukları yardımı ve bilgiyi sağlayabilirler. Dolayısıyla öğrencilik yıllarından itibaren hemşirelerin bebek beslenmesine ilişkin bilgi ve tutumlarını arttırmak amaçlanmıştır. Hemşirelik Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2023 HEMŞİRELERİN PROBLEM ÇÖZME YETENEKLERİNE GÜVEN DÜZEYLERİNİN, İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ OMAR ABED ALI ALAH ALI ALAH DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞEGÜL TURAN Araştırma hemşirelerin problem çözme yeteneklerine olan güvenlerinin, iş tatmini ve örgütsel bağlılıkları üzerine etkilerini belirlemeyi ve bu değişkenlerin birbirleri arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılmasını amaçlayan tanımlayıcı ve ilişki arayıcı modeldedir. Hemşirelik Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2023 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜREL FARKINDALIK VE KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ NOOR KHEDER ABBAS ABBAS PROF. DR. AYLA ÜNSAL Bu araştırmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin kültürel farkındalık ve kültürlerarası duyarlılık düzeylerini belirlemektir. Hemşirelik Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2023 THE EFFECT OF COVID-19 ON HBA1C AND FASTING BLOOD SUGAR LEVELS IN DIABETIC PATIENTS OMAR MOHAMMED FAWAZ AL_ALOOSY ASS. PROF. DR. DİLEK KUZAY AKSOY, DR. ESRAAABD AL-KARİM MAROUF Bu çalışma diyabetik hastalarda Korona virüsün HBA1C ve günlük açlık kan şeker düzeylerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Moleküler Tıp Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam
Tezli Yüksek Lisans 2023 MOLECULAR DETECTION OF FIM H, MRKD, AND WCAG GENES RESPONSIBLE FOR BIOFILM FORMATION IN KLEBSIELLA PNEUMONIAE ISOLATED FROM DIFFERENT SITES OF INFECTION NOOR ABDULJABBAR KHALAF ALBU-KHALEFAH PROF. DR. ERGİN KARİPTAŞ Klebsiella pneumoniae, önemli morbidite ve ölümlü hastane ve toplum kaynaklı hastalıklara yol açmaktadır. K. pneumonia'nın biyofilm üretimi, virülans genlerine bağlıdır. Direnç, biyofilm gelişimi ile arttırılmaktadır. Bu araştırma, sodyum hipokloritin yanı sıra karanfil ekstraktını K. pneumoniae biyofilmine karşı araştırmıştır. Moleküler Tıp Sağlıkllı ve Kaliteli Yaşam